Skontaktuj się z nami tel: 537 447 347
 SK admin
RODO

Unijna Reforma przepisów o ochronie danych osobowychDnia 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski wprowadził nowy pakiet legislacyjny dotyczący unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych. Jest on skutkiem pakietu zaproponowanego Komisji Europejskiej w 2014r. Głównym zadaniem jest unowocześnienie oraz uaktualnienie dyrektywy z 1995r. Zakłada on ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Dzięki temu planuje się osiągnąć rozwój gospodarki cyfrowej oraz usprawnić walkę z przestępczością i terroryzmem.
Pakiet składa się z dwóch wniosków:
1) ogólne rozporządzenie o ochronie danych
2) dyrektywa o ochronie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ścigania przestępstw.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Zapewnia ono ujednolicony, wysoki poziom ochrony danych osobowych na terenie Unii. Wymusza ono na każdym kraju powołanie niezależnego organu nadzorczego jak również Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, która uważa się za poszkodowaną poprzez niewłaściwe przetwarzanie jej danych osobowych będzie mogła wnieść skargę do organu nadzorczego. Organ ten będzie mógł nakładać kary administracyjne w wysokości od 20 mln EUR lub 4% jego rocznego światowego obrotu.
Rozporządzenie zakłada również:
"prawo do bycia zapomnianym"
warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych
prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy (art. 20)
zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych
zapewnienie, że polityka prywatności jest wyjaśniona w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika


Dyrektywa natomiast określa między innymi obowiązki Administratora Danych Osobowych jak również prowadzić ocenę potencjalnych skutków przetwarzania danych osobowych. Dyrektywa również zapewnia odszkodowanie osobom, których dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozporządzenie weszło w życie po 20 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postanowienia w nim zawarte stosowane będą we wszystkich państwach członkowskich dwa lata od tej daty. Taki sam czas przeznaczony jest na wdrożenie dyrektywy przez państwa członkowskie.

Należy również wspomnieć iż równolegle z reformą unijnych przepisów o ochronie danych osobowych toczyły się negocjacje w sprawie umowy o ochronie danych z USA. W lutym 2016r USA przyjęło nowe prawo które pozwala dochodzić odszkodowań przez obywateli UE również w USA.

stat4u